Farah Khan

Acting

1989

Ontari Poratam

- Priyanka
x